مقدماتی

 • حداکثر مبلغ شرط بندی 5000
 • حداقل مبلغ شرط بندی 2500
 • توضیحات 20
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه هیچ کمسیونی از طرف سایت دریافت نخواهد شد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

پیشرفته

 • حداکثر مبلغ شرط بندی 10000
 • حداقل مبلغ شرط بندی 5000
 • توضیحات 20
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه هیچ کمسیونی از طرف سایت دریافت نخواهد شد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

فوق پیشرفته

 • حداکثر مبلغ شرط بندی 20000
 • حداقل مبلغ شرط بندی 10000
 • توضیحات 20
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه هیچ کمسیونی از طرف سایت دریافت نخواهد شد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

حرفه ایی

 • حداکثر مبلغ شرط بندی 50000
 • حداقل مبلغ شرط بندی 25000
 • توضیحات 20
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ بالا شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه هیچ کمسیونی از طرف سایت دریافت نخواهد شد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

فوق حرفه ایی

 • حداکثر مبلغ شرط بندی 90000
 • حداقل مبلغ شرط بندی 50000
 • توضیحات 20
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ بالا شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه هیچ کمسیونی از طرف سایت دریافت نخواهد شد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.