مقدماتی

  • شرط بندی 30000
  • کمیسیون 5%
  • توضیحات:
  • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد. شرطبندی در مسابقات مقدماتی مبلغ 30 هزار ریال می باشد.

پیشرفته

  • شرط بندی 100000
  • کمیسیون 5%
  • توضیحات:
  • مسابقات پیشرفته برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد. شرطبندی در مسابقات پیشرفته مبلغ 100 هزار ریال می باشد.

فوق پیشرفته

  • شرط بندی 250000
  • کمیسیون 5%
  • توضیحات:
  • مسابقات فوق پیشرفته برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد. شرطبندی در مسابقات فوق پیشرفته مبلغ 250 هزار ریال می باشد.

حرفه ایی

  • شرط بندی 500000
  • کمیسیون 5%
  • توضیحات:
  • مسابقات حرفه ایی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ متوسط شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد. شرطبندی در مسابقات حرفه ایی مبلغ 500 هزار ریال می باشد.

فوق حرفه ایی

  • شرط بندی 900000
  • کمیسیون 5%
  • توضیحات:
  • مسابقات فوق حرفه ایی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ بالا شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد. شرطبندی در مسابقات فوق حرفه ایی مبلغ 900 هزار ریال می باشد.