مقدماتی

 • Small blind 2500
 • Big blind 5000
 • Ante 1250
 • توضیحات:
 • مسابقات مقدماتی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

پیشرفته

 • Small blind 5000
 • Big blind 10000
 • Ante 2500
 • توضیحات:
 • مسابقات پیشرفته برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

فوق پیشرفته

 • Small blind 10000
 • Big blind 20000
 • Ante 5000
 • توضیحات:
 • مسابقات فوق پیشرفته برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ کم شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

حرفه ایی

 • Small blind 25000
 • Big blind 50000
 • Ante 10000
 • توضیحات:
 • مسابقات حرفه ایی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ بالا شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد.

فوق حرفه ایی

 • Small blind 50000
 • Big blind 90000
 • Ante 25000
 • توضیحات:
 • مسابقات فوق حرفه ایی برای کاربرانی می باشد که میخواهند با مبلغ بالا شرطبندی انجام بدهند و از هیجان بازی لذت ببرند. در این مسابقه از کل مبلغ میز 5 درصد به عنوان حق میز متعلق به سایت می باشد.لطفا توجه داشته باشید مبلغ به ریال می باشد